Particulier opdrachtgeverschap in het bouwbesluit

Bouwbesluit Advies

Met particulier opdrachtgeverschap mag je een nieuwbouw woning toetsen als bestaande bouw!

Het is niet echt bekend bij veel (professionele) partijen, maar het is echt zo (sinds 1 juli 2015)
Wij krijgen hier nog steeds veel opmerkingen en vragen over (van zowel gemeenten/ambtenaren, aannemers, particuliere opdrachtgevers, etc etc).

Onderstaand de onderbouwing:

Artikel 1.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

1. In dit besluit en de hierop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
lid f.  particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning;
Kortom;
zolang de uiteindelijke particuliere eigenaar rechtstreeks bij de ontwikkeling betrokken is.

Art. 1.12a Bouwbesluit 2012

(per 1 juli 2015)

Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom (nieuwbouw)

(Woonfunctie)
Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6, en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.

Als aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan dan komen de volgende afdelingen en/of artikelen te vervallen of worden verlaagd naar de eisen van bestaande bouw.
Vervallen:

 • Afdeling 4.3, de badruimte
 • Afdeling 4.4, de bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Afdeling 4.5 de buitenberging
 • Afdeling 4.6 de buitenruimte
 • artikel 9.2 lid 10, verplichte aansluiting warmtenet
 • artikel 6.10 bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten

Moet ten minste voldoen aan het niveau van bestaande bouw:

 • Afdeling 2.3, de afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 • Afdeling 2.4, de overbruggen van hoogteverschillen
 • Afdeling 2.5, de trap
 • Afdeling 2.6, de hellingbaan
 • Afdeling 3.11, daglicht
 • Afdeling 4.1, verblijfsgebied en verblijfsruimte
 • Afdeling 4.2 de toiletruimte; en
 • Afdeling 4.7 opstelplaatsen

Ons advies

particulier opdrachtgeverschap bouwbesluit

Uiteraard kun je als ontwerper je hierdoor heel veel veroorloven. Ons advies is echter; hanteer daar waar mogelijk gewoon nieuwbouwniveau en als het echt niet anders kan om daar gebruik temaken van niveau bestaande bouw.

Bouwbesluitregels zijn nog altijd het bodem niveau dat wenselijk is!

Dus een 3e of 4e slaapkamer waar de plafondhoogte niet overal minimaal  2,1 meter is zien wij als ontwerpvrijheid, maar om dan maar de hele woning met een plafondhoogte van 2,1 meter te bouwen lijkt ons geen goede optie!