MPG berekening

MPG berekeningVoor de MPG (MiliePrestatie Gebouw) berekening is er, in tegenstelling tot de EPC, nog geen prestatie-eis.
In het Bouwbesluit staat voorlopig alleen voorgeschreven dat de berekening moet worden gemaakt voor een woonfunctie en een kantoorfunctie groter dan 100 m2.
Gemeenten mogen dus op basis van het Bouwbesluit geen prestatie-eis stellen voor MPG berekening bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Steeds meer gemeenten controleren sinds 1 jan. 2013 slechts of de berekening is gemaakt, niet alle gemeenten vragen er dus om!

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.2

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 (artikel 5.8 en artikel 5.9) bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW werken

Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt.

In september 2004 verscheen de Nederlandse norm NEN 8006:2004, “Milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten en bouwelementen voor opname in een milieuverklaring – Bepalingsmethode volgens levenscyclusanalysemethodiek (LCA).

In maart 2010 is de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW werken (in het vervolg: de Bepalingsmethode) verschenen. Deze SBK Bepalingsmethode was het resultaat van een harmonisatieproces met direct betrokkenen (instrumenteigenaren, MRPI, VROM, LCA deskundigen).

Het doel van deze publicatie is harmonisatie van instrumenten waarmee de milieuprestatie van gebouwen en GWW werken wordt berekend. De Bepalingsmethode, die op basis van productnorm NEN 8006 aangeeft hoe de milieuprestatie op bouwwerkniveau moet worden bepaald, wordt beheerd door Stichting Bouw Kwaliteit (SBK). SBK is ook de beheerder van de Nationale MilieuDatabase. Deze bevat de gegevens waaruit de rekeninstrumenten putten voor het maken van berekeningen.

Geen MPG als gemeente c.q. ambtenaar er niet om vraagt!

Ons advies blijft: dien pas een MPG in als de gemeente c.q. ambtenaar er zelf om vraagt.
Op dit moment vraagt zo’n 60%  van alle gemeenten er om! Wij weten uiteraard welke gemeenten er standaard om vragen en zullen u hierin ook adviseren.

Levertermijn

We hanteren voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen een standaard levertermijn van uiterlijk 10 werkdagen!

In overleg kan er soms met spoed sneller geleverd worden (afhankelijk van onze planning), neem hiervoor even contact met ons op.

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar offerte@timax.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.