Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De wet kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de eindgebruiker te versterken. In veel gevallen is dit de consument. Doordat de consument vaak onvoldoende kennis heeft van de bouw en bouwvoorschriften niet in staat is tekeningen te lezen en beoordelen, heeft hij geen goed inzicht in de kwaliteit van het bouwwerk .

De wet kwaliteitsborging moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van bouwwerken verbeterd wordt en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt. Door het verbeteren van die positie zijn deze opdrachtgevers beter in staat hun belangen ten aanzien van de bouwkwaliteit te behartigen. De noodzaak tot (het op andere wijze) verbeteren van de bouwkwaliteit vloeit, aldus de toelichting, voort uit o.a. steeds hogere kwaliteitseisen (waaraan niet alle marktpartijen kunnen of willen voldoen), toegenomen complexiteit van het bouwproces en versnippering van het bouwproces en daarmee een onheldere verdeling van de verantwoordelijkheden.

Per 1 januari 2021 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw. Als alles goed gaat geldt vanaf dan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, afgekort de Wkb. De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt. Van bouwbedrijf tot toezichthouder, van onderaannemer tot opdrachtgever. Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.

Zodra de wet van kracht is, moet iedere bouwer werken met een extern kwaliteitssysteem dat is goedgekeurd door een Toelatingsorganisatie van het Rijk.

TiMaX houdt de ontwikkelingen op het gebied van de Wkb nauwlettend in de gaten. Indien nodig zullen medewerkers van TiMaX opgeleid worden.